Tilanneanalyysi paljastaa kehittämiskohdat ja kipupisteet

Tilanneanalyysi on kustannustehokas tapa saada käsitys henkilöstön olotilasta ja näkemyksistä sekä henkilöstöhallinnon käytäntöjen ajantasaisuudesta.

Pieni ja suurempikin muutos lähtee liikkeelle nytytilan ymmärtämisellä. Kehityskohteiden tunnistamiseen, sopivien toimenpiteiden mitoittamiseen ja prioirisointiin on oivallista tehdä katsaus henkilöstöjohtamisen tilaan kettereästi kyselyin, HR-kuntokartoituksen tai WasaTalent 360° avulla.

Mitä tilanneanalyysillä saavutetaan?

OIKEA KEHITYSSUUNTA

• Analyysin avulla voidaan sekä kehitystyö että toimenpiteet mitoittaa ja kohdistaa täsmällisesti. Muutos voidaan täten toteuttaa kustannustehokkaasti ja saavuttaa uudistusten vaikuttavuus

HENKILÖSTÖN PAREMPI TUNTEMINEN

• Räätälöidyillä kyselyillämme pystytään tunnistamaan myös kipupisteiden taustalla olevia syitä sekä tarjoamaan matalan kynnyksen tavan osallistaa henkilöstöä kehitystoimintaan.

Tilanneanalyysin sisältö

HR-kuntokartoitus

HR-kuntokartoitus on asiantuntijapalvelu nykytilan määrittämiseen ja kehitystoimien suuntaamiseen.

Ajantasainen HR on vahva voimavara

Organisaation ja liiketoiminnan kehittäminen edellyttää lähtötilanteen tuntemista. HR on yrityksen vahva tukijalka muutosten edessä sekä voimavara kasvussa ja kehityksessä.

Parhaimmillaan henkilöstöjohtamisen prosessit ja materiaalit sujuvoittavat ja tukevat liiketoimintaa sekä auttavat yllättävissä tilanteissa. Hyödyt toteutuvat, kun prosessit ja materiaalit ovat ajan tasalla ja optimoidut organisaation tarpeisiin.

Kartoituksella saavutetaan kokonaiskuva HR tilanteesta ja selvitetään lakisääteisten prosessien tilanne. Lopputuloksena on objektiivinen, ulkopuolisen asiantuntijan laatima HR kehityssuunnitelma ja toimintaehdotus.

HR-kuntokartoituksella vahvistetaan liiketoiminnan

  • sujuvuutta ja ajansäästöä
  • lainmukaisuutta ja turvallisuutta
  • laatua ja kehittämistä
Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ota yhteyttä

WasaTalent 360°

360° -arviointi tarjoaa systemaattisen tavan kerätä ja analysoida palautetta esimiesten johtamiskäyttäytymisestä.

Tunnista kehitystarpeet

Arviointi pohjautuu siihen, että eri sidosryhmiltä saadaan objektiivista tietoa käyttäytymisestä eri näkökulmista niin esimiehiltä, johdettavilta kuin kollegoilta, minkä avulla autetaan jokaista esimiestä kehittymään työssään. Kerätyn tiedon avulla tunnistetaan esimiehen roolin kehitystarpeita, minkä avulla luodaan perusta esimiehen oppimiselle ja kehittymiselle, Samalla luodaan pohjaa myös organisaation menestykselle, sillä 360° -arvioinnin tuloksista koko organisaatio saa arvokasta tietoa esimiestyön nykytilasta, mikä mahdollistaa kehityspanoksien suuntaamiseen kaikista kriittisimpiin esimiestyön osa-alueisiin.

Tuottamissamme 360° arvioinneissa käytämme tilanteen mukaan joko vakioituja sisältöjä tai yrityksen strategiaan, johtamisohjelmaan, ja/tai arvoihin räätälöityä mittaria. Vakioidut mittarimme sisältävät esimiestyössä tyypillisesti vaadittavat johtamisen osa-alueet. Arvioinnista tuotetaan selkeät ja havainnolliset yhteenvedot, joista voidaan tunnistaa esimiesten vahvuudet ja kehitysalueet. Autamme tulkitsemaan tulokset suhteessa sovittuihin tavoitteisiin ja tunnistamaan strategian toteutumista tukevat sekä haastavat tekijät.

Esimiehen kehityksestä organisaation menestykseen

Henkilöstötasolla autamme löytämään oikeat seuraavat askeleet arvioinnin tulosten pohjalta, huomioiden organisaationne strategian vaatimukset. Tulokset ja niiden tulkinta keskittyvät olennaiseen, ovat ymmärrettäviä ja saavat ihmiset pohtimaan omaa toimintaansa sekä suhdetta työhönsä.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ota yhteyttä

Henkilöstökyselyt

Räätälöidyt henkilöstökyselyt ovat kustannustehokas tapa saada selville henkilökunnan vallitseva olotila ja näkemys yrityksen tilanteesta.

Henkilöstön hyvinvoinnilla edesautetaan tuloksekasta liiketoimintaa

Henkilöstön sitoutuminen organisaatioon on yksi yritysten suurimmista haasteista. Ennen toimenpiteitä on tiedettävä lähtötilanne ja kysyä asiaa niiltä, joita tämä koskee eli suoraan henkilöstöltä.

Henkilöstön vallitseva olotila heijastuu suoraan asiakkaaseen ja yrityksenne tulokseen. Henkilöstötutkimukset ovat tärkeässä roolissa, kun aidosti halutaan kehittää yritystä ja saavuttaa parempaa liiketaloudellista tulosta. Henkilöstötutkimuksen varsinainen arvo tulee esiin siinä, kuinka hyvin sen tuottamat havainnot ja analyysit otetaan huomioon kehitettäessä yrityksen toimintaa, toimintaympäristöä sekä prosesseja.

Ylläpitämällä henkilöstön hyvinvointia tehdään sijoituksia tulevaisuuteen

Henkilöstötyytyväisyyskysely olisi hyvä toteuttaa kerran vuodessa, jotta saadaan mahdollisimman monipuolisesti tietoa henkilökunnan hyvinvoinnista, heidän tarpeistaan sekä mielipiteistään liittyen yrityksen toimintaan. Tämän pohjalta voidaan suunnitella selkeitä jatkotoimenpiteitä. Toimenpiteet tulee ottaa mukaan käytäntöihin mahdollisimman pikaisesti, jotta muutokset näkyvät myös henkilökunnalle. Suorittamalla kyselyn myöhemmin uudelleen, henkilökunta voi ottaa kantaa mahdollisiin muutoksiin sekä arvioida niiden toimivuutta.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ota yhteyttä

”HR Yhteistyö Kokkolan Energian kanssa alkoi HR-Kuntokartoituksella.

Saimme WasaTalentilta heti pika-apua ja lisäkäsiä käytännön töiden hoitamiseen. Kriittisimmät asiat saatiin nopeasti toimimaan. Voi sanoa, että WasaTalentin ansiosta saimme nenän vankasti pinnalle ja tilanteen hallintaan.

Hektisen alun jälkeen WasaTalent lähti kehittämään ja viemään eteenpäin useita Kokkolan Energian HR-käytäntöjä. WasaTalentin konsultti alkoi toimia johdon ja HR-organisaation tukena niin käytäntö- kuin strategiapuolella”

Mikko Rintamäki, Toimitusjohtaja – Kokkolan Energia