Hur ser personalledningen ut för närvarande?

Både mindre och större förändringar börjar med förståelse för nuläget. För identifiering av utvecklingsmål, dimensionering och prioritering av lämpliga åtgärder går det utmärkt att få en översikt av personalledningens läge genom enkäter, WasaTalent 360 eller en HR-kartläggning.

Lägesanalys hjälper med:

RÄTT UTVECKLINGSRIKTNING

• Med hjälp av analyser kan både utvecklingsarbetet och åtgärderna dimensioneras och riktas exakt. Då kan man genomföra förändringen kostnadseffektivt och uppnå effektivitet i förnyelsen.

BÄTTRE KÄNNEDOM OM PERSONALEN

• Genom våra skräddarsydda enkäter kan vi även identifiera orsakerna bakom problemen samt erbjuda ett sätt att med låg tröskel delaktiggöra personalen i utvecklingsarbetet.

Situationsanalysens innehåll

HR-kartläggning

HR-kartläggningen är en experttjänst för att fastställa det nuvarande läget och rikta utvecklingsåtgärderna.

Tidsenlig HR är en stark resurs

Utvecklingen av organisationen och affärsverksamheten kräver kännedom om utgångsläget. HR är företagets stabila grund inför förändringar samt en resurs vid tillväxt och utveckling.

I bästa fall effektiviserar och stöder personalledningens processer och material affärsverksamheten samt hjälper till i överraskande situationer. Nyttan erhålls då processer och material är uppdaterade och optimerade för organisationens behov.

Genom kartläggning får man en helhetsbild av HR-situationen och utreder de lagstadgade processernas situation. Resultatet är en objektiv HR-utvecklingsplan  och åtgärdsförslag uppgjorda av en utomstående expert.

Med HR-kartläggning stärker man affärsverksamhetens

    • Smidighet och tidkontoll
    • Lagenlighet och säkerhet
    • Kvalitet och utveckling
Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

WasaTalent 360°

360° bedömningen erbjuder en systematisk metod för att samla in och analysera respons över förmännens ledarskapsbeteende.

Identifiera utvecklingsbehoven

Bedömningen baseras på att man får objektiv information om beteenden från olika intressegrupper ur olika perspektiv, såväl från förman, underordnade samt kollegor och med vilken vi hjälper varje förman att utvecklas i sitt arbete. Med hjälp av den insamlade informationen identifierar vi utvecklingsbehoven i förmansrollen och skapar med hjälp av den en grund för förmannens lärande och utveckling. På samma gång skapas även en grund för organisationens framgång, eftersom resultatet av 360° bedömningen ger hela organisationen värdefull information om förmansarbetets nuvarande tillstånd. Detta gör det möjligt att styra utvecklingsinsatserna till förmansarbetets mest kritiska delområden.

I våra 360° bedömningar använder vi beroende på situation, antingen standardiserat innehåll eller för företagets strategier, ledarskapsprogram och/eller en för bedömningen skräddasydda mätare. Våra standardiserade mätare innehåller de typiska ledarskapsområden som är mest krävande i förmansarbete.  Av analyserna tar vi fram tydliga och observanta sammanfattningar som kan identifiera förmännens styrkor och utvecklingsområden. Vi hjälper er att tolka resultaten i relation till överenskomna mål och med att identifiera de faktorer som stödjer samt som utmanar implementeringen av strategin.

Från förmansutveckling till organisationens framgång

På personalnivå hjälper vi er baserat på bedömningens resultat och med organisationens strategiska krav i beaktande, att hitta rätta nästa steg. Resultaten och deras tolkning fokuserar på det väsentliga, de är begripliga och får människor att reflektera över sitt eget agerande och förhållande till sitt arbete.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

Enkäter

Skräddarsydda personalenkäter är ett kostnadseffektivt sätt att ta reda på personalens rådande tillstånd och syn på företagets situation.

Personalens välmående främjar en framgångsrik verksamhet

Att få personalen att binda sig till organisationen är en av de största utmaningarna ett företag har. Innan åtgärder behöver man känna till utgångspunkten och fråga av dem som saken berör, alltså direkt av personalen.

Personalens rådande situation återspeglas hos kunderna och i företagets resultat. Personalundersökningar har en betydande roll när man genuint vill utveckla företaget och uppnå bättre företagsekonomiska resultat. En personalundersöknings egentliga värde beror på hur bra dess givna observationer och analyser sedan tas i beaktan i utvecklingen av företagets agerande, verksamhetsmiljö och processer.

Genom att upprätthålla personalens välmående investerar man i framtiden

Det vore bra att göra en nöjdhetsundersökning för personalen en gång i året för att få en så mångsidig information som möjligt om personalens välmående, deras behov och åsikter angående företagets verksamhet. Utgående från det kan man planera tydliga fortsatta åtgärder. Åtgärderna bör genomföras så snabbt som möjligt så att även personalen kan se förändringarna. Genom att utföra enkätundersökning å nytt efter en tid, får personalen möjligheten att ta ställning till förändringarna och bedöma deras funktion.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

Vi fick genast snabb hjälp av WasaTalent och extra händer för att sköta om det praktiska arbetet. Vi fick snabbt ordning på de mest kritiska frågorna. Man kan säga att tack vare WasaTalent kunde vi hålla huvudet ovanför vattenytan och ta kontroll över situationen. 

 

Efter den hektiska starten började WasaTalent utveckla och genomföra Karleby Energis HR-praxis. WasaTalents konsult började stöda ledningen och HR-organisationen både på den praktiska och strategiska sidan

Mikko Rintamäki, Verkställande direktör, Karleby Energi