Kombinerad Registerbeskrivning (Personuppgiftslagen 10 §) och informationsdokument (Personuppgiftslagen 24 §).
Registerbeskrivning

Dataskyddsbeskrivningen gäller även WasaTalent Pirkanmaa Oy.

Personuppgiftsansvarig

WasaTalent Oy
Sandögatan 18, 65100 Vasa
040 525 5554, info@wasatalent.fi FO-nummer: 2905662-2

Person som ansvarar för registeruppgifter

Päivi Ekholm
Sandögatan 18, 65100 Vasa
040 525 5554, paivi.ekhom@wasatalent.fi

Registrets namn

Register över arbetssökande

Registrets användningsändamål, syftet med behandlingen av personuppgifter

Registret över arbetssökande omfattar uppgifter om arbetssökande som är nödvändiga för skapandet och upprätthållandet av arbets- och/eller kundrelationen mellan WasaTalent Oy och arbetssökanden. I registret insamlas endast sådana personuppgifter under rekryteringsskedet som är nödvändiga för att utreda arbetssökandens lämplighet för arbetsuppgiften som WasaTalent Oy eller WasaTalent Oy:s kund erbjuder och som hen söker till.

Insamlingen av personuppgifter baseras på arbetssökandens samtycke.

Registrets informationsinnehåll

I registret samlas den arbetssökandes basuppgifter in: för- och efternamn, födelsetid, adress, postnummer och postanstalt, telefonnummer, e-postadress, EU-medborgarskap/övrigt medborgarskap, arbetstillstånd, arbetstillståndets giltighetstid, eventuell timbegränsning i arbetstillståndet, fotografi, utbildnings- och arbetserfarenhet: utbildning, språkkunskaper, arbetserfarenhet, eventuella specialkunskaper, körkort, tillgång till bil, eventuella referenser, arbetssökandes önskemål: bransch, placering, arbetsuppgift, arbetstids- och tillgänglighetsuppgifter (t.ex. heltid/deltid, dagarbete), löneanspråk. Uppgifter som sparats i registret kan ändras av WasaTalent Oy:s anställda som har användarrätt till det lösenordskyddade registret. Den arbetssökande ska kontakta den registeransvarige för att ändra kontaktinformationen i registret. Information om ändringar i registret, såsom när och vem som sparat ändringen, registreras alltid.

Registrets informationskällor, regelmässiga informationskällor

Information insamlas i registret med arbetssökandens samtycke. Samtycke ges i rekryteringssystemet i samband med inloggningen. I öppna ansökningar samt arbetsplatsansökningar som inkommit före den 1.4.2018 har samtycke om registrering av registeruppgifter frågats per e-post eller muntligt i samband med telefonintervjun/personliga intervjun.

Den arbetssökandes registeruppgifter insamlas via arbetssökandens arbetsplatsansökan (fritt formulerad eller WasaTalent Oy:s ansökningsblankett), skol-, arbets- och/eller övriga intyg samt information som den arbetssökande uppgett i samband med eventuell intervju och/eller arbets- eller kundrelation. I registret sparas även eventuell respons från WasaTalent Oy:s kunder.

Utlämning av personuppgifter, regelmässiga utlämningar

Informationen i registret utlämnas endast med den arbetssökandes samtycke till WasaTalent Oy:s kunder som är potentiella för den arbetssökande. Personuppgifter utlämnas endast till personer som ansvarar för rekryteringen gällande WasaTalent Oy:s kund. WasaTalent Oy:s anställda som sköter om upprätthållandet och underhållet av registret har tillträde till personuppgifterna endast i den utsträckning som det med tanke på upprätthållande och underhåll är nödvändigt.
Personuppgifterna i registret utlämnas eller överförs inte utanför Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principerna för skyddet av registret

Registret är i digitalt format.

Det digitalt registret finns i WasaTalent Oy:s kontor och är tillgängligt för WasaTalent Oy:s anställda. Uppgifterna som sparats i digitalt registret finns bakom de anställdas personliga inloggningsuppgifter och lösenord. Personuppgifterna som sparas i datasystemet samlas in i gemensamma databaser som finns bakom brandmurar och skyddas med övriga ändamålsenliga tekniska metoder. Uppgifterna lagras i Microsofts gemensamma molntjänst SharePoint. Datorerna som WasaTalent Oy:s anställda använder är skyddade med lösenord och förvaras i låsta utrymmen. Registret är skyddat med SSL-förbindelse. WasaTalent Oy ansvarar för att de arbetssökandes personuppgifter inte är tillgängliga för obehöriga.

Information till registrerade arbetssökande

Den arbetssökandes uppgifter raderas från registret över arbetssökande efter 24 månader från den sista uppdateringen i ansökningsuppgifterna. Uppdatering av ansökningsuppgifterna kan göras av den sökande själv genom att logga in på ansökan igen. Uppdateringen kan även utföras av personen som har hand om ansökan (WasaTalent Oy:s anställda) i samband med hanteringsprocessen av ansökan. Registrerade arbetssökande har rätt att granska uppgifter gällande dem själva i registret. För att granska egna uppgifter ska den arbetssökande skicka en skriftlig egenhändigt undertecknad eller på motsvarande sätt verifierad begäran till den personuppgiftsansvarige eller presentera begäran personligen hos den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige ska utan oskäligt dröjsmål skicka uppgifterna som den registrerade arbetssökanden ber om eller ordna ett tillfälle där hen kan bekanta sig med uppgifterna som registrerats. Om uppgifterna i registret är felaktiga, föråldrade, bristfälliga eller onödiga har den registrerade arbetssökanden rätt att be att uppgiften korrigeras. I frågor gällande granskning av uppgifterna ska den registrerade arbetssökanden kontakta WasaTalent Oy:s anställda eller personen som ansvarar för registerärendena.

Kakor (cookies)

En cookie är en textfil som skickas till och lagras på användarens dator. Detta gör det möjligt för administratören av internetsidorna att identifiera frekventa besökare på sidan. Dessutom underlättar det besökarnas registrering på sidorna samt gör det möjligt att sammanställa sammanfattande information om besökarna på sidan. På basis av den sammanfattande informationen från cookies strävar vi efter att förbättra vår service. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer.